ŘEŠENÍ DISPROPORCÍ NA TRHU PRÁCE

Stát má zájem na vybudování systému profesních kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK 2) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání.

NSK 2, její struktura, způsob vytváření a schvalování, i procesy jejího využívání jsou stanoveny na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na vzniku profesních kvalifikací se podílejí sami zaměstnavatelé

Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Podílejí se aktivně na vzniku a rozvoji NSK zejména prostřednictvím práce v sektorových radách. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich certifikaci a uznávání.

Potřebnost a kvalita výstupů jsou zaručeny celým spektrem zapojených expertů ze všech oblastí světa práce. Důležitou skutečností je, že kvalifikace jsou tvořeny ve spolupráci s profesními společenstvy a konkrétními zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách (více na www.nsp.cz).

Propojujeme počáteční a další vzdělávání (od SOŠ po rekvalifikace)

NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy. Ovšem snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. Přináší prvek aktuálnosti do celoživotního vzdělávání.

NSK 2 zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech fiat 500l bazar.

Na NSK 2 navazují další koncepční projekty, které jsou druhou stranou jedné mince.

Každý má šanci získat i v dospělosti profesní kvalifikaci na to, co už dávno dělá

Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filozofie vzdělávání – jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Hlavní je prokázání osvojených kompetencí a nikoliv způsob jejich získání!

„Důležité je, a to je jeden z prvořadých cílů, dostat tuhle změnu, celý tento systém do hlav tisíců personalistů a šéfů menších firem. Zjednodušeně řečeno, aby se neptali na to, čím je jejich potenciální zaměstnanec vyučený, ale jakou má kvalifikaci a kdy si ji naposledy ověřil," říká viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr.

Tento systém výrazně přispěje k tomu, že lidem budou moci být v pracovním procesu uznávány jejich skutečné odborné znalosti a profesní dovednosti nezávisle na tom, jak je získali – zda ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem. Díky existenci jednotných standardů je nyní možné nechat se přezkoušet a získat o svém vzdělání certifikát. Vyučený kuchař, který se celý život živí jako pokrývač střech, tedy může získat celostátně uznávaný certifikát dokládající jeho kompetenci k pokrývání střech, aniž by musel zpět do školních lavic.

Systém NSK významně posílí flexibilitu a adaptabilitu pracovní síly, zpružní trh práce a v konečném důsledku přispěje k nárůstu konkurenceschopnosti celé české ekonomiky.

Zájemce, který se chce profesně věnovat určitému oboru a nemá pro něj patřičný doklad ze školy (nevystudoval ho nebo se daný obor vůbec nevyučuje), může absolvovat tzv. kvalifikační zkoušku a získat danou dílčí, popř. úplnou kvalifikaci. Na zkoušku se může zájemce připravit jakkoliv, třeba v kurzech, které pořádá např. Úřad práce ČR.

Osvědčení o získání dílčích a úplných kvalifikací (tzv. certifikáty) udělují v souladu se zákonem 179/2006 Sb. a na základě hodnotících standardů pro příslušné dílčí kvalifikace tzv. autorizované osoby, tj. instituce s právem realizovat zkoušku, splňující pro to i patřičná kritéria daná zákonem a schválená (autorizovaná) ze strany tzv. autorizujícího orgánu (zpravidla příslušné resortní ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad).

Kompetence daného zájemce přezkouší na základě jednotných hodnotících standardů profesních kvalifikací, které navrhují sektorové rady a schvalují autorizující orgány, zástupci autorizované osoby – vesměs zkušení odborníci. V případě úspěšného složení zkoušky, která probíhá ústně, písemně i prakticky, získá dotyčný certifikát s tím, že splňuje podmínky pro výkon dané profese podle Národní soustavy kvalifikací. Certifikát, který dotyčný takto transparentně získá, potenciálnímu zaměstnavateli plnohodnotně prokazuje jeho kvalifikovanost v daném oboru. Dotyčný získá kvalifikaci rovnocennou počátečnímu vzdělávání (např. výučnímu listu).